Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Plik do pobrania: Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opracowany został plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie na lata 2022-2025.

Lp

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Sposób realizacji

Termin

1

Przekazanie do publicznej wiadomości danych Koordynatora ds. Dostępności.

Osoba odpowiedzialna za redakcję BIP- pracownik Działu Organizacji i Nadzoru

Zamieszczenie informacji na stronie BIP o wyznaczeniu Koordynatora ds. dostępności wraz z danymi kontaktowymi

Niezwłocznie

2

Przeprowadzenie analizy stanu obiektów Szpitala pod względem spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z ustawy o dostępności.

Koordynator ds. Dostępności,

Zespół ds. dostępności

Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnymi szpitala oraz osobami na samodzielnych stanowiskach .

15.04.2022r.

3

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: – architektonicznym,

– cyfrowym,

– informacyjno – komunikacyjnym.

Koordynator ds. dostępności

Zamieszczenie na stronie BIP Szpitala informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.

15.04.2022r.

4

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej.

Koordynator ds. Dostępności

Zespół do spraw dostępności

Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika lub innej wyznaczonej osoby wynikającej z art. 7 Ustawy.

15.04.2022r.

5

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego i sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego oraz zatwierdzenie przez Dyrektora

Koordynator ds. Dostępności,

wyznaczony pracownik Dział Organizacji i Nadzoru

Przekazanie sporządzonego raportu go GUS. Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Szpitala.

15.04.2022r.

Kierunki działań w ramach planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie dla osób ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2025

Dostępność architektoniczna

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków

2022-2025

W Zakładzie Patomorfologii wykonanie pochylni na wejściu do wiaty przedpogrzebowej.

Przystosowanie toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Przebudowa sanitariatu na I piętrze budynku D dla pacjentów poradni celem przystosowania dla osoby niepełnosprawnej.

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych

2022 – 2025

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania szpitala do odpowiednich wymagań a następnie jej realizacja.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach szpitala, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy

2023- 2024

Zakup urządzeń umożliwiających zapewnienie informacji na temat pomieszczeń w budynku w sposób głosowy i dotykowy np. infokiosk

 

 

Stworzenie zapisów dotyczących przebywanie na terenie Szpitala psa asystującego, psa przewodnika

2022

Opracowanie procedury/instrukcji dotyczącej zachowań w sytuacji konieczności przebywania w budynku Szpitala osoby z psem asystującym, psem przewodnikiem

Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wpuszczanie do siedziby osób przychodzących z psem asystującym, psem przewodnikiem.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

2022

Analiza procedur ewakuacyjnych i instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Opracowanie odpowiednich procedur lub aktualizacja planu i procedur dotyczących ewakuacji dla osób, w tym pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Wdrożenie przyjętych rozwiązań przy najbliższej próbnej akcji ewakuacyjnej.

Ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami powinna być zapewniona poprzez system powiadamiania alarmowego oraz drzwi wejściowe automatyczne sprzężone z systemem sygnalizacji przeciwpożarowej.

Dostępność cyfrowa

Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

2022-2023

Opublikowanie nowej wersji strony www oraz portalu BIP wyposażonej w zaawansowane narzędzia umożliwiające dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz w pełni zgodnej z przepisami prawa w zakresie konstrukcji i redakcji

Wyznaczenie osoby lub osób, które będą czuwały nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych.

Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych osób z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych.

Dostosowanie pozostałych wewnętrznych aplikacji webowych do WCAG 2.1

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Instalacja pętli indukcyjnej, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

 

2023-2024

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę i instalację wybranego systemu wspomagającego słyszenie.

Instalacja i odbiór.

Umieszczenie na stronie www informacji o uruchomieniu danego systemu.

Dostosowanie treści zamieszczanych na stronie internetowej www informacji o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach szpitala) w postaci tekstu odczytywanego maszynowo oraz nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo

2022- 2023

Opublikowanie nowej wersji strony www oraz portalu BIP wyposażonej w zaawansowane narzędzia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz w pełni zgodną z przepisami prawa w zakresie konstrukcji i redakcji

Stworzenie wniosku o kontakt w formie jakiej oczekuje od szpitala osoba ze szczególnymi potrzebami

Działania ciągłe

Do Koordynatora ds. Dostępności będą wpływać wnioski z prośbą o formę kontaktu oczekiwaną przez osoby ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. Dostępności przekaże wniosek o udzielenie informacji w formie preferowanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

Pozostałe działania prowadzone w Szpitalu zmierzające do poprawy dostępności

Realizacja art. 4 ust. 3 Ustawy

Działania ciągłe

Przygotowanie wewnętrznego dokumentu zawierającego zapisy o zapewnieniu dostępności, które będą stosowane w umowach zawieranych w szpitalu.

Przekazanie dokumentu do komórek organizacyjnych.

Realizacja art. 30 Ustawy w ramach postępowania skargowego

Działania ciągłe

Przygotowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności.
Zapewnienie szkoleń przez firmę zewnętrzną z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

2022-2023

Opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników mających na celu wzrost świadomości pracowników na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz prawidłowych zachowań w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami

Współpraca z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi osoby niepełnosprawne w zakresie dostępności

2022r.

Nawiązanie współpracy z NGO (nongovernmental organization) reprezentującymi osoby niepełnosprawne

Ocena możliwości finansowania poprawy dostępności i niwelowania barier ze środków zewnętrznych (np. Z Funduszu Dostępności, Funduszy Europejskich, ze środków PFRON)

Działania ciągłe

Monitorowanie ogłaszanych programów i pozyskiwanie środków przeznaczonych na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy

Harmonogram działań

Zakres działalności Czas realizacji Niezbędne działania

Osoba/komórka organizacyjna odpowiedzialna Szacunkowy koszt

Dostępność architektoniczna

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków

2022-2025

W Zakładzie Patomorfologii wykonanie pochylni na wejściu do wiaty przedpogrzebowej.

Przystosowanie toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Przebudowa sanitariatu na I piętrze budynku D dla pacjentów poradni celem przystosowania dla osoby niepełnosprawnej.

Dział Techniczny ok. 210 000,00 zł
Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych 2022 – 2025

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania szpitala do odpowiednich wymagań a następnie jej realizacja.

Dział Techniczny

Sekcja BHP

Opracowanie dokumentacji ok. 50 000,00 zł

Koszty realizacji zostaną ustalone po opracowaniu dokumentacji .

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy

2022- 2023

Zakup urządzeń umożliwiających zapewnienie informacji na temat pomieszczeń w budynku w sposób głosowy i dotykowy np. zainstalowanie infokiosku

z informacją rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń.

Koordynator ds dostępności ,

Dział Organizacji

i Nadzoru,

Dział Logistyki,

Sekcja Informatyki

Dział Techniczny

ok. 50 000,00 zł
Stworzenie zapisów dotyczących przebywanie na terenie Szpitala psa asystującego, psa przewodnika

2022

Opracowanie procedury/instrukcji dotyczącej zachowań w sytuacji konieczności przebywania w budynku Szpitala osoby z psem asystującym, psem przewodnikiem

Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wpuszczanie do siedziby osób przychodzących z psem asystującym, psem przewodnikiem.

Ośrodek ds. Zakażeń

Pełnomocnik d/s Zarządzania Systemami

Działania bezkosztowe

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

2022

2023-2025

Analiza procedur ewakuacyjnych i instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Opracowanie odpowiednich procedur lub aktualizacja planu i procedur dotyczących ewakuacji dla osób, w tym pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Wdrożenie przyjętych rozwiązań przy najbliższej próbnej akcji ewakuacyjnej.

Ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami powinna być zapewniona poprzez system powiadamiania alarmowego oraz drzwi wejściowe automatyczne sprzężone z systemem sygnalizacji przeciwpożarowej.

Inspektor p.poż

Inspektor p.poż,

Dział Techniczny

Działania bezkosztowe

Po uzyskaniu środków zewnętrznych

Dostępność cyfrowa

Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

2022-2023

Opublikowanie nowej wersji strony www oraz portalu BIP wyposażonej w zaawansowane narzędzia umożliwiające dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz w pełni zgodnej z przepisami prawa w zakresie konstrukcji i redakcji

Wyznaczenie osoby lub osób, które będą czuwały nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych.

Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych osób z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych.

Dostosowanie pozostałych wewnętrznych aplikacji webowych do WCAG 2.1

Sekcja informatyki,

Dział Organizacji i Nadzoru

ok. 20 000,00 zł

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Instalacja pętli indukcyjnej, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

 

2023-2024

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę i instalację wybranego systemu wspomagającego słyszenie

Instalacja i odbiór

Umieszczenie na stronie www informacji o uruchomieniu danego systemu.

Koordynator ds. Dostępności,

Dział Logistyki,

Dział Techniczny,

Dział Organizacji

i Nadzoru

ok. 20 000,00 zł
Dostosowanie treści zamieszczanych na stronie internetowej www informacji o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach szpitala) w postaci tekstu odczytywanego maszynowo oraz nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo

2022- 2023

Opublikowanie nowej wersji strony www oraz portalu BIP wyposażonej w zaawansowane narzędzia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz w pełni zgodną z przepisami prawa w zakresie konstrukcji i redakcji

Osoby wyznaczone

Sekcja Informatyki,

Dział Organizacji i Nadzoru

Ujęte w ramach nowej strony internetowej

Stworzenie wniosku o kontakt w formie jakiej oczekuje od szpitala osoba ze szczególnymi potrzebami

Działania ciągłe

Do Koordynatora ds. Dostępności będą wpływać wnioski z prośbą o formę kontaktu oczekiwaną przez osoby ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. Dostępności przekaże wniosek o udzielenie informacji w formie preferowanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. Dostępności

Działanie bezkosztowe

Wytypowany przeszkolony pracownik pomagający osobom ze szczególnymi potrzebami przy rejestracji

Działania ciągłe

Wytypowanie i przeszkolenie pracowników wszystkich punktów rejestracyjnych z zasad udzielania pomocy pacjentom ze szczególnymi potrzebami

Dział Organizacji i Nadzoru

Działanie bezkosztowe

Pozostałe działania prowadzone w Szpitalu zmierzające do poprawy dostępności

 

Realizacja art. 4 ust. 3 Ustawy

Działania ciągłe

Przygotowanie wewnętrznego dokumentu zawierającego zapisy o zapewnieniu dostępności, które będą stosowane w umowach zawieranych w szpitalu.

Przekazanie dokumentu do komórek organizacyjnych.

Dział Logistyki

Radca prawny

Działanie bezkosztowe

Realizacja art. 30 Ustawy w ramach postępowania skargowego

Działania ciągłe

Przygotowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności. Koordynator ds. Dostępności

Działanie bezkosztowe

Uniwersalne projektowanie oraz racjonalne usprawnienia

Działania ciągłe

Stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień tj. konieczność przygotowania budynków, zasobów cyfrowych, procedur i form komunikacji (obsługi) w taki sposób, by każda osoba mogła skorzystać z usług świadczonych przez szpital

Dział Techniczny

Dział Logistyki,

Sekcja Informatyki,

Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemami,

pozostałe osoby funkcyjne szpitala zaangażowane w ten proces

Na bieżąco

Audyty dostępności

Co najmniej raz w roku

Przeprowadzanie audytów dostępności szpitala przez audytorów. W wyniku audytu powinien zostać przygotowany raport zawierający rekomendacje co do działań poprawiających dostępność szpitala, a następnie przekazany Dyrektorowi szpitala.

Audyt powinien obejmować wszystkie aspekty funkcjonowania szpitala pod kątem dostępności

Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemami

Działanie bezkosztowe

Zapewnienie szkoleń przez firmę zewnętrzną z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

2023

Organizacja szkoleń dla pracowników mających na celu wzrost świadomości pracowników na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz prawidłowych zachowań w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami

Po uzyskaniu środków zewnętrznych

Ocena możliwości finansowania poprawy dostępności i niwelowania barier ze środków zewnętrznych (np. z Funduszu Dostępności, Funduszy Europejskich, ze środków PFRON)

Działania ciągłe

Monitorowanie ogłaszanych programów i pozyskiwanie środków przeznaczonych na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy

Koordynator ds. Dostępności,

Audytor wewnętrzny, Dział Techniczny,

Działanie bezkosztowe

Monitoring i koordynacja

Odpowiedzialność za realizację pozycji planu leży we właściwych komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ

w Tarnowie. Monitoring realizacji Planu prowadzony będzie przez Koordynatora ds. dostępności.

Zgodnie z zapisami Ustawy art. 11 szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie co 4 lata, najpóźniej do 31 marca danego roku przygotuje raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zatwierdzi go na portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego. Następnie raport zostanie opublikowany na stronie BIP Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.