Rada Pracowników

Rada Pracowników

W Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie została utworzona Rada Pracowników.

Przewodniczący Rady – Pan Grzegorz Olszówka

tel: (14) 63-15-620

Z-ca Przewodniczącego – Pan Janusz Krakowski

tel: (14) 63-15-840

email: rpswlukasz@gmail.com