Staże | Praktyki studenckie

Informacja dla osób ubiegających się o praktyki zawodowe w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie:

 1. Osoba zainteresowana odbyciem praktyki w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zobowiązana jest do złożenia podania z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki w wybranym przez siebie Oddziale/Komórce, skierowanego do Dyrektora Szpitala

 2. Podpisane przez Kierownika Komórki podanie należy złożyć do Działu Kadr Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie (Budynek Główny, piętro II pokój numer 5). – podanie bez akceptacji Kierownika Komórki (podpis + imienna pieczątka) nie będą rozpatrywane.

Podanie o przyjęcie na praktyki należy złożyć nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem praktyki.

Do odbycia praktyk student może przystąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora, dostarczeniu kompletu dokumentów i odbyciu obowiązkowych szkoleń. Potwierdzeniem odbycia szkoleń jest uzupełniona przez osobę szkolącą karta obiegowa, którą praktykant otrzymuje wraz z pisemną zgodą Dyrektora.

 1. Praktykant zobowiązany jest do dostarczenia przed rozpoczęciem praktyki:
  – porozumienia pomiędzy Szpitalem, a Uczelnią,
  – poświadczenia
  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także w przypadku ewentualnego postępowania poekspozycyjnego,

– skierowania na praktyki,

– programu praktyk.

Osoba odbywająca praktyki zobowiązana jest do odbycia szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz szkolenia RODO przed lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki. Potwierdzeniem odbycia ww. szkoleń jest podpis osoby upoważnionej do jego przeprowadzenia na karcie obiegowej, którą student otrzyma w Dziale Kadr. Harmonogram szkoleń z BHP oraz RODO dostępny jest poniżej.

Data

BHP Każdy poniedziałek w lipcu
i sierpniu 2024 – godzina 8
00 (Budynek Główny, piętro II, Aula)
RODO – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z Inspektorem Ochrony Danych

W przypadku realizowania praktyk w terminie innym niż lipiec/sierpień na szkolenia należy umówić się indywidualnie.

Telefon kontaktowy:

 • Inspektor ds. BHP –  (14) 63-15-201
 • Inspektor Ochrony Danych – (14) 63-15-905

Praktykant zobowiązany jest ustalić z Kierownikiem Komórki osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją praktyki – opiekuna praktyk.

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu praktyk należy ustalać w Oddziale/Komórce
z opiekunem praktyk.