Przyjęcia do poradni

W przyszpitalnych poradniach specjalistycznych (z wyjątkiem onkologicznej[bez chirurgii onkologicznej] okulistycznej[bez przypadków zaćmy], psychosomatycznej i do Poradni Leczenia Uzależnień) przyjmowani są wyłącznie pacjenci mający skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie na konsultację obejmuje jedną wizytę, a skierowanie na objęcie leczeniem jest ważne do zakończenia leczenia określonej choroby. Skierowanie do poradni jest ważne przez okres 30 dni.

Skierowanie powinno zawierać:

 • dane osobowe pacjenta,
 • dane lekarza wystawiającego wraz z numerem prawa do wykonywania zawodu,
 • numer umowy z NFZ,
 • datę wystawienia.
Z konsultacji w poradni onkologicznej można skorzystać bez skierowania, ale trzeba przedstawić dokument lub zaświadczenie potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych:
 • aktualną legitymację ubezpieczeniową (poświadczenie zakładu pracy ważne jest do końca miesiąca, w którym zostało podbite plus 30 dni) lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy bądź druk ZUS RMUA wydany przez zakład pracy (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę),
 • aktualną legitymację emeryta lub rencisty bądź aktualny odcinek emerytury lub renty (emeryci i renciści),
 • legitymację KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne (rolnicy oraz inne osoby ubezpieczone w KRUS)
 • aktualne zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy (bezrobotni),
 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (osoby prowadzące działalność gospodarczą),
 • umowę zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki (osoby ubezpieczone dobrowolnie),
 • zaświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu z tytułu wychodzenia z bezdomności.

 

W przypadku członka rodziny osoby ubezpieczonej, dokumentami potwierdzającymi prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych są:
 • aktualna legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z datą oraz pieczątką płatnika lub ZUS,
 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury bądź renty,
 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • w przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający kontynuowanie nauki (do 26. roku życia – legitymacja szkolna lub studencka) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.

 

Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia lub obciążenia pacjenta kosztami leczenia w stanie nagłym – dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie:
 • nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia (jeśli pacjent przebywa w szpitalu),
 • do 30 dni od daty zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej (jeżeli pacjent nie jest hospitalizowany).