Transport sanitarny

Zasady korzystania z przejazdu środkami transportu sanitarnego w Szpitalu Wojewódzkim im Św. Łukasza w Tarnowie.

W Szpitalu Wojewódzkim im Św. Łukasza w Tarnowie, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, realizujemy przejazd pacjenta środkami transportu sanitarnego tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach. Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. On też decyduje, czy transport będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny. Jeżeli transport ma być częściowo lub całkowicie odpłatny, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu.

I. Komu przysługuje transport sanitarny?

a) bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego.

Art. 41. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

1. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

2. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego – w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

b) przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Art. 41. 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Sytuację, w których pacjent zwolniony jest z częściowej opłaty za przejazd reguluje:

§7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych (60% pokrywa pacjent lub osoba zobowiązana) w przypadku: chorób nowotworowych, chorób oczu, chorób krwi i narządów krwiotwórczych, chorób przemiany materii, chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, chorób skóry i tkanki podskórnej, chorób układu krążenia, chorób układu moczowo-płciowego, chorób układu nerwowego, chorób układu oddechowego, chorób układu ruchu, chorób układu trawiennego, chorób układu wydzielania wewnętrznego, chorób zakaźne i pasożytnicze, urazów i zatruć, wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych, gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W pozostałych przypadkach pacjent ponosi pełną odpłatność za transport.

II. Kto wystawia zlecenie na transport sanitarny?

Zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz w związku z prowadzonym przez siebie leczeniem.

a) W przypadku konieczności zapewnienia transportu do poradni specjalistycznej (na świadczenie pierwszorazowe) obowiązek wypisania zlecenia spoczywa na lekarzu kierującym, tzn. zlecenie i zapewnienie wykonania usługi transportu sanitarnego zgodnie ze wskazaniami medycznymi należy do przychodni, w której pacjent dokonał wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego). Lekarz ten zapewnia transport tylko na pierwszą wizytę, na każdą następną zlecenie na transport wystawia lekarz specjalista, który przejął opiekę nad pacjentem.

b) W przypadku odbywania kolejnych wizyt w danej poradni specjalistycznej i utrzymujących się wskazań do korzystania przez pacjenta z transportu sanitarnego, podmiotem właściwym do zapewnienia usługi transportu jest ta poradnia specjalistyczna.

c) W przypadku wypisania pacjenta do domu (także w przypadku pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym – SOR) albo przewozu z jednego szpitala do drugiego zlecenie transportu sanitarnego wystawia szpital, w którym pacjent jest hospitalizowany.

Czasami miejsce udzielenia świadczenia wskazane w skierowaniu na transport sanitarny nie jest tym najbliższym we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi zakresie. Wówczas chory pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym, a docelowym.

Jeżeli w sytuacji braku podstaw do hospitalizacji, chory nie posiada dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej mu korzystanie z transportu publicznego, szpital nie będzie miał obowiązku zapewnienia pacjentowi transportu powrotnego do domu. W sytuacji braku wskazań do hospitalizacji pacjent musi we własnym zakresie zorganizować swój transport do domu.

W celu uzyskania informacji o uprawnieniu do transportu sanitarnego proszę kontaktować się z lekarzem prowadzącym.

III. Zasady realizacji przewozu odpłatnego.

1. W przypadku uprawnienia do przejazdu finansowanego w 40 % ze środków publicznych, przed wystawieniem zlecenia pacjent otrzymuje od lekarza informację o możliwości takiego transportu i zasadach odpłatności za jego realizację tj. udziale 60% w odpłatności za transport. Jeżeli pacjent/rodzina pacjenta podtrzymuje wolę skorzystania z transportu za częściową odpłatnością na wystawionym zleceniu podpisuje stosowne Oświadczenie.

2. Przed realizacją przewozu odpłatnego pacjent/rodzina pacjenta powinna uiścić opłatę wg obowiązującego cennika na podstawie dyspozycji zapłaty za transport sanitarny.

3. Opłata za realizację płatnego przejazdu pacjenta środkami transportu sanitarnego naliczana jest na podstawie czasu oraz liczby kilometrów, ustalonej dla danego transportu uwzględniającej całość przejazdu środka transportu tam i z powrotem. Stawki za czas transportu i przebieg liczy się łącznie, jako miejsce rozpoczęcia transportu i jego zakończenia przyjmuje się siedzibę Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

4. W przypadku przewozu pacjenta uprawnionego do bezpłatnego lub finansowanego w 40% ze środków publicznych transportu sanitarnego do szpitala/ poradni, ale na życzenie pacjenta innego szpitala/poradni niż najbliższy, wskazany przez lekarza, jest on zobowiązany do pokrycia wynikającej z tego różnicy kosztów (odpłatność łączona).

5. Opłata za przewóz środkami transportu sanitarnego przyjmowana jest: dla pacjenta Oddziału Szpitalnego oraz pacjenta Poradni Specjalistycznych w kasie głównej Szpitala (II piętro budynek D) lub rejestracji w SOR-ze.

6. Świadczeniobiorca (pacjent) po realizacji zapłaty otrzymuje paragon fiskalny.

7. W przypadkach szczególnych, gdy świadczeniobiorca (pacjent) nie może uiścić opłaty przed realizacją transportu sanitarnego zgłasza to Koordynatorowi transportu Sanitarnego który na druku dyspozycji zapłaty za transport sanitarny zaznacza opcję przelew. Pacjent jest zobowiązany do uregulowania należności.

8. Potwierdzeniem zgody pacjenta na pokrycie należności związanej z realizacją zlecenia na transport sanitarny jest podpis złożony na formularzu „Zlecenia na transport sanitarny” pod Oświadczeniem w miejscu: podpis świadczeniobiorcy.