NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

P.O. Kierownika Oddziału:

lek. med. Magdalena Stasior – Lejko

Z-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Grzegorz Stręk – specjalista w dziedzinie neurologii

Asystenci:

lek. med. Katarzyna Schneider
lek. med. Iwona Iskrzak
lek. med. Kinga Patuła
lek. med. Monika Polanowska – Kokoszka
lek. med. Maria Kiwior
lek. med. Barbara Dziurda
lek. med. Małgorzata Janosik – Bryl
lek. med. Dorota Klecka – Pelczarska
lek. med. Edyta Marcinek – Świąder
lek. med. Bartosz Gęślak

Rezydenci:

lek. med. Aleksandra Konieczna
lek. med. Wiktoria Kudła

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Renata Surowiec

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-800
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-400 , (14) 63-15-276
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-269
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-268
Sekretariat: tel/fax:   (14) 63-15-261

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym posiada 40 łóżek, z czego 16 łóżek przeznaczonych jest dla chorych z udarami.
Sala Intensywnego Nadzoru dla pacjentów po udarach mózgu wyposażona jest w aparaturę medyczną pozwalającą na stały monitoring funkcji życiowych. W Oddziale pacjenci mają możliwość pełnej diagnostyki udarowej, leczeni są według standardu Oddziału Udarowego w oparciu o wytyczne Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu z możliwością leczenia trombolitycznego ostrej fazy udaru niedokrwiennego. Chorzy mają zapewnioną całodobową nowoczesną diagnostykę laboratoryjną i obrazową.
Hospitalizowani pacjenci objęci są pełną opieką rehabilitacyjną i logopedyczną, a w razie potrzeby mają wsparcie psychologiczne. W ramach Oddziału wykonywane są również badania USG-UDP tętnic zewnątrzczaszkowych, co pozwala na kompleksowe leczenie chorych z udarem mózgu. Oddział ma możliwość stałych konsultacji internistycznych i kardiologicznych.
Opiekę nad chorymi pełnią Specjaliści Neurolodzy z dużym doświadczeniem, Rezydenci oraz personel Pielęgniarski w większości z wyższym wykształceniem i specjalizacją.
Ponadto Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie chorych z podejrzeniem chorób demielinizacyjnych, zwyrodnieniowych układu nerwowego, zespołów otępiennych, padaczki, polineuropatii, chorób nerwowo-mięśniowych, zawrotów i bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa i innych w tym rzadkich chorób układu nerwowego. W ramach Oddziału prowadzony jest program lekowych I i II linii dla chorych ze stwardnieniem rozsianym.
Oddział posiada Pracownię Elektroencefalograficzną (EEG), dlatego możliwa jest diagnostyka padaczki. Pracownia elektromiograficzna (EMG) pomaga w diagnozowaniu miastenii, chorób nerwowo-mięśniowych i chorób obwodowego układu nerwowego.
W Poradni Neurologicznej pracują Asystenci Oddziału Neurologii.
Akredytacja Ministerstwa Zdrowia uprawnia do prowadzenia specjalizacji i staży Lekarzy w zakresie neurologii.