Sygnalizowanie Nieprawidłowości

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202; Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura regionalna podmiotów leczniczych „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić,
co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1.  specjalny adres e-mail lub
2.  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny i przejrzysty.