PSYCHIATRYCZNY

Kierownik Oddziału – Oddział I:

lek. med. Ewa Wadas – specjalista w dziedzinie psychiatrii

Kierownik Oddziału – Oddział II:

lek. med. Konrad Adamski – specjalista w dziedzinie psychiatrii

Asystenci – Oddział I:

lek. med. Magdalena Tracz – specjalista w dziedzinie psychiatrii
lek. med. Norbert Januszek

Lekarze Dyżurujący w Oddziale I i II:

lek. med. Andrzej Kras
lek. med. Dariusz Wojtas

lek. med. Grzegorz Szozda
lek. med. Agnieszka Różańska

Rezydenci w Oddziale I i II:

lek. med. Agnieszka Janiga
lek. med. Damian Dudek
lek. med. Paulina Bartkiewicz
lek. med. Aleksandra Pelc
lek. med. Rafał Kempa
lek. med. Kacper Gajecki

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Maria Proszowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik Oddział I:   (14) 63-15-083
Dyżurka Lekarska Oddział I:   (14) 63-15-088
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-116
Dyżurka Pielęgniarska: 
         Oddział I Obserwacyjny:   (14) 63-15-084
.           Oddział I Ogólny:   (14) 63-15-086
Sekretariat Oddział I:   tel:  (14) 63-15-081 , fax:  (14) 63-15-081
Telefon do Pacjentów Oddział I:   (14) 63-15-148

.

Kierownik Oddział II:   (14) 63-15-149
Dyżurka Lekarska Oddział II:   (14) 63-15-124
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-116
Dyżurka Pielęgniarska: 
         Oddział II Obserwacyjny:   (14) 63-15-099
.           Oddział II Ogólny:   (14) 63-15-137
Sekretariat Oddział II:   tel:  (14) 63-15-136 , fax:  (14) 63-15-136
Telefon do Pacjentów Oddział II:   (14) 63-15-103

Informacje o stanie zdrowia Pacjentów:

Informacje o stanie zdrowia Pacjentów udzielane będą przez lekarza prowadzącego lub kierownika oddziału osobom upoważnionym przez pacjenta telefonicznie (do odwołania) po wcześniejszym podaniu nr księgi głównej pacjenta, którą można uzyskać telefonicznie w sekretariacie oddziału.

Oddział I: wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 14:00

Oddział II: środy i piątki w godz. 12:00 – 13:00

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział Psychiatryczny jest koedukacyjny o profilu Ogólnym, o podstawowym stopniu zabezpieczenia.

Oddział Psychiatryczny realizuje świadczenia dla osób dorosłych w zakresie leczenia:
– chorób psychicznych ( schizofrenia i zaburzenia schizotypowe, choroby afektywne)
– organicznych zaburzeń psychicznych;
– zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych;
– zespołów zależności alkoholowej, psychoz alkoholowych, abstynenckich zespołów alkoholowych;
– zaburzeń nerwicowych;
– zaburzeń osobowości i zachowania;
– upośledzeń umysłowych.

W skład Ośrodka Zdrowia Psychicznego wchodzą:

  • Izba Przyjęć
  • Oddział Psychiatryczny – Stacjonarny
  • Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
Kliknij aby przejść do Ośrodka Zdrowia Psychicznego
Metody terapeutyczne stosowane w trakcie leczenia:

1. Terapia zajęciowa – to jedna z form leczenia usprawniającego, której celem jest umożliwienie osobie osiągnięcia zdrowia, dobrostanu i satysfakcji życiowej poprzez uczestnictwo w różnego typu zajęciach. Proces zdrowienia w terapii zajęciowej koncentruje się na rozwoju, poprawie i utrzymaniu podstawowych funkcji psychicznych ważnych dla zachowania sprawności w życiu codziennym.

2. Arteterapia – terapia przez sztukę. Polega na wykorzystaniu różnych środków artystycznych ułatwiających uczestnikom działań terapeutycznych ekspresję emocji. Jest środkiem leczniczym wspierającym farmakologiczne leczenie. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, którzy poprzez kreatywność pragną lepiej zrozumieć siebie, skuteczniej radzić sobie z problemami oraz podnieść jakość swojego życia. Pozwala lepiej kierować własnym zachowaniem, rozwijać umiejętności interpersonalne i budować poprawną samoocenę.
W ramach arteterapii proponujemy również zajęcia z zakresu biblioterapii, poezjoterapii, collage oraz szeroki wachlarz zajęć plastycznych.

3. Choreoterapia, taniec terapeutyczny i elementy muzykoterapii.
Choreoterapia – terapia tańcem. To terapeutyczne wykorzystanie ruchu jako procesu stymulującego fizyczną i psychiczną aktywność człowieka. Istota choreoterapii tkwi w emocjonalnym przeżywaniu ruchu związanego z muzyką, w którym w niewerbalny sposób można wyrazić swoje wewnętrzne odczucia. Choreoterapia ma wpływ na biologiczną, psychiczną i społeczną sferę życia człowieka.

Korzyści fizyczne obejmują podnoszenie sprawności, koordynacji, poprawę w zakresie układu oddychania i krążenia oraz wzmacnianie mięśni całego ciała. Wpływa również na poprawę jakości ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za sterowanie ruchem oraz pamięć ruchową. Ruch taneczny jest formą komunikacji pozawerbalnej, stanowi jeden ze sposobów nawiązywania kontaktów z druga osobą. Taniec stanowi okazję do podania ręki, spojrzenia w oczy, przekazania uśmiechu oraz poczucia wspólnoty. Uczucie przyjemności i zadowolenia płynące z harmonijnego ruchu w rytm muzyki potrafi złagodzić stres, a także pobudzić do pozytywnego myślenia.

4. Trening umiejętności społecznych – umożliwiający człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym może skutecznie radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia. Do podstawowych umiejętności społecznych zaliczamy: umiejętności interpersonalne, skuteczne porozumiewanie się, samoświadomość, radzenie sobie z emocjami, empatię, rozwiązywanie konfliktów i trudności, twórcze i kreatywne myślenie, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem.

5. W ramach rehabilitacji psychiatrycznej proponujemy również:
– trening właściwej organizacji czasu wolnego,
– trening poznawczy wpływający na poprawę w zakresie procesów myślowych, koncentracji, orientacji, funkcji językowych,
– gimnastykę poranną,
– zajęcia relaksacyjne,
– trening lekowy – trening aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym,
– trening samoobsługi, dbałości o higienę oraz estetyczny wygląd.

Pomoc psychologiczna dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego:

W ramach pobytu w Oddziale Psychiatrycznym pacjenci mogą korzystać z różnorodnych form pomocy i wsparcia psychologicznego:

– spotkania indywidualne o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym dla pacjentów,
– spotkania indywidualne o charakterze psychoedukacyjnym dla rodzin pacjentów,
– spotkania konsultacyjne dla par/małżeństw pacjentów,
– diagnostyka poziomu funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego pacjentów,
– cykliczne, grupowe spotkania psychoedukacyjne dla pacjentów, pozwalające poznać i zrozumieć przyczyny i objawy zaburzeń psychicznych, kształtujące prawidłowe postawy prozdrowotne po opuszczeniu Oddziału.

Istotnym elementem terapeutycznym dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego są cotygodniowe zebrania społeczności terapeutycznej. Biorą w nich udział osoby leczące się w Oddziale, a także personel Oddziału – lekarze, personel pielęgniarski, psychologowie, terapeuci. Podczas spotkania omawiane są sprawy bieżące Oddziału, spośród pacjentów wybierani są przewodniczący i zastępca społeczności terapeutycznej, osoby pełniące dyżury w jadalni oddziałowej. Społeczność terapeutyczna ma za zadanie kreowanie przestrzeni do rozmowy, wymiany spostrzeżeń, jest też źródłem informacji dla pacjentów o nich samych, umożliwia zdobywanie nowych doświadczeń i kształtuje funkcjonowanie w grupie.