NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Lokalizacja poradni:

 

I PIĘTRO (wejście od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)

……..

Kontakt: (14) 63-15-625

Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek 18:00 – 08:00
weekendy, święta, dni ustawowo wolne od pracy
całodobowo

 

W przypadku zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia Pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej. Jeśli nie jest to stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, wówczas należy skorzystać z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Lekarz POZ zapewnia opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do godziny 18:00. W dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i święta można skorzystać z pomocy lekarza NiŚOZ. Lekarz NiŚOZ udziela porad w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

           Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

  Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)

 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku

 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

   

Zgodnie z postanowieniem par. 6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213): „Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału (SOR) do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.”

WAŻNE!

SOR „udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”(Dz.U.2019.1213)

ZASADY KIEROWANIA OSÓB, KTÓRYM PRZYDZIELONO KATEGORIE PILNOŚCI OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM LUB NIEBIESKIM, DO MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:

 1. W przypadku pacjentów poinformowanych o możliwości skorzystania z leczenia w POZ lub Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, dane dotyczące wywiadu oraz stanu zdrowia pacjenta zostają umieszczone na karcie triage, którą podpisuje ratownik medyczny, pielęgniarka systemu lub lekarz systemu.

 2. Kopię karty triage pacjent otrzymuje z adnotacją o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 3. Pacjentowi przysługuje prawo udzielenia świadczeń Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, mimo decyzji personelu medycznego o przekierowaniu do miejsc udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. W takim przypadku pacjent zachowuje przydzieloną kategorię pilności i otrzymuje świadczenia na zasadach obowiązujących przy udzielaniu świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 4. Informację o nieprzyjęciu decyzji przez pacjenta o przekierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej umieszcza się w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU (W SKRÓCIE TPK).

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK (800 137 200)

Jak TPK działa w przypadku kontaktu telefonicznego

Teleplatforma działa na podobnych zasadach jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna i jest miejscem pierwszego kontaktu w sytuacji nagłego zachorowania. Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia oraz całą dobę w dni wolne od pracy.

W trakcie rozmowy z konsultantem zostanie przeprowadzony z Tobą wstępny wywiad, podczas którego zostaniesz zapytany o imię i nazwisko oraz numer PESEL. Następnie skontaktuje się z Tobą pielęgniarka i w razie potrzeby lekarz.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

a) nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,

b) nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

c) gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

a) pielęgniarki/położnej

b) lekarską.

w formie telekonsultacji, w ramach TPK uzyskasz:

a) poradę medyczną

b) e–receptę

c) e–skierowanie

d) e–zwolnienie.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna obsługuje pacjentów, których stan zdrowia nie ma charakteru „ostrego” i nie powoduje zagrożenia życia. Obejmujemy opieką bardzo dużą liczbę pacjentów. Obszar zabezpieczenia to m. in. gm. Tarnów pd: (osiedla: Starówka, Strusina, Gumniska – Zabłocie, Krakowska Mościce, Koszyce, Chyszów, Rzędzin, Zielone), Pleśna, Skrzyszów, gm. w. Tarnów (sołectwa: Błonie, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Tarnowiec, Zawada, Zbylitowska Góra, Zgłobice). Pacjenci zgłaszający się do miejsca udzielania świadczeń obsługiwani są niezwłocznie z wyjątkiem sytuacji gdy liczba chorych oczekujących na poradę lekarską powoduje powstanie kolejki.
W przypadku stanu zagrożenia życia należy zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego lub wezwać karetkę.