CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Z-ca Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej:

lek. med. Jacek Stanula – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej

Konsultant Oddziału:

prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej i torakochirurgii

Asystenci:

lek. med. Krzysztof Kot
lek. med. Damian Kołodziej
dr n. med. Jacek Marczyński
lek. med. Józef Duber
lek. med. Jacek Stanula
lek. med. Piotr Knap
lek. med. Michalina Pietruczuk – Piekorz

Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej:

mgr Jolanta Lasak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik: (14) 63-15-371
Dyżurka Lekarska: (14) 63-15-368
Pielęgniarka Oddziałowa: (14) 63-15-363
Dyżurka Pielęgniarska: (14) 63-15-367
Sekretariat: tel/fax (14) 63-15-473
email: chir.onkol@lukasz.med.pl

Poradnia Ch. Onkologicznej:
rejestracja: (14) 63-15-602
gabinet lekarski: (14) 63-15-606

Profil, specyfika Oddziału:

Główną domeną oddziału są operacje laparoskopowe, które przez swoją małoinwazyjność pozwalają na bezpieczne operowanie pacjentów, w tym pacjentów w wieku podeszłym i z licznym chorobami współistniejącymi.

Pacjenci po zabiegach prowadzeni są zgodnie z zasadami tzw. chirurgii szybkiej ścieżki czyli protokołu ERAS. Obejmuje to szybkie uruchomienie i wczesne żywienie co w efekcie pozwala na szybszy powrót do zdrowia i zmniejszenie liczby powikłań.

Doskonale wykształcony zespół chirurgiczny wspierany przez znakomity personel pielęgniarski sprawił, że w latach 2015-2019 wykonano w oddziale ponad 400 zaawansowanych zabiegów techniką laparoskopową, w tym ponad trzysta laparoskopowych resekcji jelita grubego z powodu nowotworów złośliwych.

Nowoczesne leczenie chorób nowotworowych jest postępowaniem multidyscyplinarnym i wymaga działania wielu specjalistów. Dlatego ściśle współpracujemy z Oddziałem Onkologii Klinicznej i Chemioterapii oraz Oddziałem Radioterapii zapewniając pacjentom leczenie wielospecjalistyczne według współczesnych standardów postępowania onkologicznego.

Oddział prowadzi Poradnię Chirurgii Onkologicznej, która zajmuje się diagnostyką chorób nowotworowych, leczeniem chirurgicznym nowotworów nie wymagających hospitalizacji, opieką pacjentów po operacjach onkologicznych oraz obserwacją i nadzorem chorych po zakończeniu leczenia onkologicznego.

Jako jeden z pięciu ośrodków w Małopolsce, oddział prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii onkologicznej, staże cząstkowe dla specjalizujących się w specjalnościach pokrewnych oraz staże podyplomowe.

Zakres wykonywanych operacji:
  • laparoskopowe operacje nowotworów jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) z całkowitym wycięciem krezki jelita grubego i mezorektum (TME).
  • laparoskopowe resekcje żołądka i jelit z powodu guzów podścieliskowych (GIST)
  • laparoskopowe obwodowe resekcje trzustki
  • laparoskopowe wycięcia śledziony z powodu małopłytkowości
  • laparoskopie diagnostyczne z pobraniem wycinków lub powiększonych węzłów chłonnych wewnątrzbrzusznych
  • laparoskopowe resekcje nadnerczy
  • operacje oszczędzające w raku piersi z zastosowaniem technik onkoplastycznych pozwalających na uzyskanie dobrego efektu kosmetycznego
  • zabiegi mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją piersi implantami
  • diagnostyczne wycięcia guzów piersi
  • biopsje węzła wartowniczego w raku piersi i czerniaku skóry
  • operacje nowotworów złośliwych tarczycy z rutynowym stosowaniem neuromonitoringu
  • operacje wycięcia regionalnych węzłów chłonnych : szyjnych, pachowych, pachwinowych, biodrowych i zasłonowych
  • operacje mięsaków tkanek miękkich także tych wymagających resekcji wielu narządów
  • wycięcia nowotworów skóry z zastosowaniem technik chirurgii plastycznej, przeszczepów skóry i terapii podciśnieniowej
  • zabiegi endoskopowe : ERCP, przezskórne endoskopowe gastrostomie (PEG), implantacje stentów samorozprężalnych do przełyku, polipektomie
 • laparoskopowe wytworzenie gastrostomii oraz jejunostomii odżywczej

Dysponujemy możliwością doraźnych badań histopatologicznych śródoperacyjnych oraz śródoperacyjną endoskopią.

Nowoczesne leczenie chorób nowotworowych jest postępowaniem multidyscyplinarnym i wymaga działania wielu specjalistów. Dlatego ściśle współpracujemy z Oddziałem Onkologii Klinicznej i Chemioterapii oraz Oddziałem Radioterapii zapewniając pacjentom leczenie wielospecjalistyczne według współczesnych standardów postępowania onkologicznego. W leczeniu nowotworów tarczycy współpracujemy z Centrum Onkologii w Gliwicach w zakresie postępowania uzupełniającego po operacjach.

Oddział Chirurgii Onkologicznej jako jeden z trzech Ośrodków w Małopolsce, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii onkologicznej, staże cząstkowe dla specjalizujących się w specjalnościach pokrewnych oraz staże podyplomowe.

Oddział prowadzi Poradnię Chirurgii Onkologicznej, która zajmuje się diagnostyką chorób nowotworowych, leczeniem chirurgicznym nowotworów nie wymagających hospitalizacji, opieką pacjentów po operacjach onkologicznych oraz obserwacją i nadzorem chorych po zakończeniu leczenia onkologicznego.

Perspektywy rozwoju:

W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu naszych zabiegów o przezodbytnicze resekcje raka odbytnicy celem zaoszczędzenia zwieraczy odbytu – tzw. operacja taTME (Transanal Total Mesorectal Excision).

ZOBACZ GALERIĘ

lightbox