Termomodernizacja w obiektach Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza zakończona

Termomodernizacja w obiektach Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza zakończona

Poprawa wydajności i efektywności energetycznej w obiektach Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

W Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zrealizowano projekt unijny w ramach realizacji projektu o numerze RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn.”Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 4 -Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Projekt ma na calu poprawę wydajności i efektywności energetycznej w obiektach Szpitala. Poprawa efektywności energetycznej budynków pozwoli na zwiększenie dotychczasowej sprawności wytwarzania energii cieplnej, wykorzystanie

odnawialnych źródeł energii, zlikwidowanie istniejących wad przegród zewnętrznych, zlikwidowanie przecieków i zawilgoceń oraz znacząco wpłynie na poprawę termoizolacyjności przegród zewnętrznych.

Realizowane roboty przyniosą również wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne wynikające z redukcji dotychczasowego zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Zadanie bardzo korzystnie wpływa na lokalne tarnowskie środowisko. Pozwoli na zmniejszenie emisji pyłów PM10, PM 2,5 o około 20% emitowanych przez kotłownie Szpitala. Wymiana oświetlenia to przewidywane zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ponad 1 350 000 kWh/rok. Instalacja fotowoltaiczna jest zdolna do wyprodukowania ponad 310 000 kWh/rok energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala powodując kolejną redukcje zanieczyszczeń środowiska.

Roboty budowlane wykonane w okresie od lipca 2020 do września 2022 zostały podzielone na IV pakiety:

Pakiet I obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę luksferów. Wymianie podlegało 160 szt. okien, oraz 59 szt. drzwi wejściowych zewnętrznych. Ponadto ocieplono ściany zewnętrzne i stropy w 5 budynkach technicznych Szpitala.

Łączna wartość robót w tym zakresie wyniosła 2 952 433,21 zł w tym dofinansowanie z UE 2 451 804,16 zł, z budżetu UMWM 175 000,00 zł., wkład własny Szpitala 325 629,05 zł.

Pakiet II obejmował wymianę pionów ciepłej wody wraz z poprawą jej izolacji w 12 budynkach Szpitala, wymianę 57 central wentylacyjnych na centralę z odzyskiem ciepła, wymianę 13 instalacji wentylacyjnych na instalację pozwalające na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, modernizację węzła cieplnego w budynku Pralni pozwalającą na wstępne podgrzewanie ciepłej wody z ciepła odpadowego tego węzła. W ramach zadania dokonano opomiarowania poszczególnych budynków w zakresie zużycia co, ciepłej wody i wody lodowej

Wartość robót tego pakietu to 11 980 199,99 zł. w tym dotacja UE 10 000 654,49 zł., dotacja budżetu UMWM 415 000,00zł., wkład własny Szpitala 1 564 545,50 zł.

Pakiet III Zakres tego pakietu to kompleksowa wymiana oświetlenia w poszczególnych budynkach Szpitala na energooszczędne oświetlenie ledowe wraz z zastosowaniem czujników ruchu. Wymianę dokonano w 18 budynkach Szpitala.

Łączny koszt tego zakresu to 4 182 000,00 zł. w tym dotacja z UE 3 544 131,28 zł. dotacja z budżetu UMWM 160 000,00 zł., wkład własny Szpitala 477 868,72 zł.

Pakiet IV obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z opomiarowaniem. W ramach tego zakresu zainstalowano 358 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 100 kW. Instalacja została umieszczona na dachach 13 budynków Szpitala. Wyprodukowany prąd z tego układu w całości wykorzystywany jest przez Szpital.

Łączny koszt tych robót opiewa na kwotę 1 223 348,60 zł., w tym dotacja UE 1 036 754,67 zł., wkład własny Szpitala 186 593,93 zł.

 

 

 

 

 

Kwota projektu dot. Szpitala ogółem: 20 455 458,05 zł

Kwota dofinansowania z UE: 17 132 180,66 zł

Środki Budżetu Województwa: 750 000 zł,

Środki własne Szpitala: 2 573 277,39 zł.