Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

 

PROJEKT NR RPMP.02.01.05-12-0228/18Pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” współfinansowany przez Unię Europejską W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Celem projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zrealizowanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657 tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 666, 1292) oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami.

Celem projektu jest stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, stanowiącego platformę elektronicznej wymiany danych, mającą na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia.

Projekt zakłada utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie. Projekt jest dofinansowany w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Szpital Wojewódki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie dostosował infrastrukturę IT do wykonania integracji z Platformą MSIM poprzez zakup serwerów, macierzy i oprogramowania, zakup podpisu elektronicznego wraz z oprogramowaniem oraz integracją z posiadanymi systemami informatycznymi.

PROJEKT NR RPMP.02.01.05-12-0228/18Pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” współfinansowany przez Unię Europejską W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020