Dostępność

Zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

1. Powołano Koordynatora ds. Dostępności- P. Wioletta Pierzchała telefon kontaktowy
– 14 6315202

2. Określono podstawowe działania jakie Szpital podjął w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej.

3. Każda osoba zatrudniona w Szpitalu, ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie Szpitala oraz zwracającym się z prośbą o wsparcie drogą telefoniczną, listowną czy mailową.

4. Osoby niesłyszące mogą skorzystać na terenie Szpitala z usług tłumacza migowego.

 • Osoba ze szczególnymi potrzebami zgłasza zamiar skorzystania z usług tłumacza migowego na 2-3 dni robocze przed planowaną wizytą w Szpitalu,
 • W sytuacjach wyjątkowych osoba ze szczególnymi potrzebami zgłasza zamiar skorzystania z usług tłumacza migowego na 1 dzień przed planowaną wizytą w Szpitalu, a w przypadkach nagłych, o ile to będzie możliwe, pomoc tłumacza zostanie udzielona natychmiast.

5. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • drogą mailową na adres: wpierzchala@lukasz.med.pl
 • listownie na adres siedziby Szpitalu korzystając np. ze wzoru wniosku stanowiącego załącznik do niniejszych zasad
 • składając wniosek w Kancelarii Ogólnej Szpitala

6. Każda osoba, a zwłaszcza osoba ze szczególnymi potrzebami wchodząca na teren Szpitala może uzyskać w dni robocze od godz. od 7.00 do godz. 14. 35 od pracownika Punktu Informacyjnego (w razie jego nieobecności od pracownika Rejestracji Ogólnej), a w dni robocze po godz. 14.35 , oraz w święta i w dni wolne od pracy całodobowo od pracownika Ochrony wszelkie informacje o rozkładzie pomieszczeń w Szpitalu i możliwościach dotarcia do wskazanego przez nią punktu / pomieszczenia.

7. Osoby wskazane w pkt. 6 widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, która przybyła do Szpitala i/lub zwróciła się do niego o pomoc, przeprowadza wstępną, ogólną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy i udziela koniecznych informacji, które pomogą dotrzeć jej do określonej komórki organizacyjnej w Szpitalu.

8. Pracownik Ochrony Szpitala, w sytuacjach wyjątkowych czyli wówczas, kiedy osoba ze szczególnymi potrzebami z powodu nagłego przypadku nie zgłosiła wcześniej prośby o udzielenie wsparcia w postaci osoby asystującej, powiadamia o takiej konieczności Koordynatora ds. Dostępności.

9. Osoba wskazana w pkt. 8 powiadamia pracownika transportu wewnętrznego lub pracownika rejestracji o oddelegowaniu go na czas potrzebny osobie ze szczególnymi potrzebami do załatwienia sprawy w Szpitalu.

10. W przypadku, kiedy osoba ze szczególnymi potrzebami była już wcześniej umówiona w konkretnej sprawie i zgłosiła chęć skorzystania z określonego wsparcia w Szpitalu, wówczas wcześniej wyznaczony pracownik Szpitala (transportu wewnętrznego lub punktu informacyjnego/ rejestracji) zobowiązany jest czekać na osobę ze szczególnymi potrzebami o umówionej godzinie przy wejściu do Szpitala.

11. Osoby z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się mogą skorzystać z wózków inwalidzkich dostępnych w holu głównym szpitala przy Rejestracji do poradni specjalistycznych .

12. Prośby o skorzystanie z wózka inwalidzkiego realizowane są na bieżąco bez konieczności wcześniejszego zgłaszania.

13. Pracownik rejestracji wypożycza osobie ze szczególnymi potrzebami wózek inwalidzki na czas niezbędny do załatwienia sprawy w Szpitalu.

14. Osoba ze szczególnymi potrzebami, w każdym przypadku, w którym wystąpi problem z dostępnością strony www.lukasz.med.pl może zwrócić się do Szpitala z wnioskiem o zapewnienie dostępu alternatywnego.

15. Istnieje możliwość korzystania przez osobę ze szczególnymi potrzebami z pomocy psa asystującego/przewodnika na terenie szpitala

 • Osoba ze szczególnymi potrzebami wraz z psem ma prawo wstępu do obiektów szpitala i każdego gabinetu, który działa w jego ramach,
 • na teren szpitala może wejść osoba z potrzebami z:
  – psem przewodnikiem – wyszkolonym indywidualnie do pomocy osobie niewidomej lub niedowidzącej
  – psem asystentem – wyszkolonym indywidualnie do pomocy osobie z niepełnosprawnością fizyczną, która nie jest w stanie wykonywać pewnych czynności dnia codziennego
  – psem szkolonym do tego, aby pomagać osobom niesłyszącym
  – inne psy szkolone, by ostrzegać właściciela przed atakiem epilepsji
 • Obowiązkiem właściciela psa asystującego/przewodnika jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych
 • Certyfikat zawiera m.in.:
  – miejsce i datę wydania certyfikatu
  – numer i datę wpisu do rejestracji prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  – rasę, imię oraz datę urodzenia psa
  – podstawę prawną wydania certyfikatu
  – pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat,
 • pies nie musi być na smyczy i nosić kagańca
 • pies, którego dotyczy certyfikat musi być oznaczony napisem „pies asystujący” w widocznym miejscu na uprzęży psa
 • Szpital zapewnia psu asystującemu miskę z wodą, która znajduje się w Punkcie Informacyjnym, a po godzinach pracy, w weekendy i święta u pracowników ochrony szpitala
 • Do kontroli certyfikatów uprawnieni są pracownicy ochrony w holu Szpitala

Tłumacz języka migowego na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu
https://www.gov.pl/web/zdrowie/tlumacz-jezyka-migowego-na-teleplatformie-pierwszego-kontaktu